Karik Mane Hotu Iha Mundo Ne Hanesan Ne, Nemak Ita Nia Doben.

Karik Mane Hotu Iha Mundo Ne Hanesan Ne, Nemak Ita Nia Doben.

Tama