Saingan Blackpink!

Saingan Blackpink!
K-popper Mana Yang Ga Tau Red Velvet! Setuju Kalau Mereka Saingan Blackpink?

Tama